Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Bez kategorii

art. 108 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2022 r. poz. 574, z poźn. zm.) uregulowane zostały kwestie wydania decyzji o skreśleniu studenta z listy osób studiujących na danej uczelni. W niektórych przypadkach decyzja wydawana jest obligatoryjnie w innych – w dużej mierze zależy od uczelni. W niektórych przypadkach można odwołać się od tego rodzaju decyzji.

Na podstawie wspomnianej wyżej ustawy władze uczelni mogą podjąć decyzję o skreśleniu studenta z listy osób studiujących w przypadku:

  1. niepodjęcia studiów;
  2. rezygnacji ze studiów;
  3. niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;
  4. ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.

Gdy zaistnieje jedna z wymienionych okoliczności, decyzja o skreśleniu z listy studentów ma charakter obligatoryjny.

Ustawa określa również przypadki, w których wydanie omawianej decyzji ma charakter fakultatywny i w dużej mierze zależy od decyzji władz uczelni. Należą do nich:

  1. stwierdzenie braku udziału w obowiązkowych zajęciach;
  2. stwierdzenie braku postępów w nauce;
  3. nieuzyskanie zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie;
  4. niewniesienie opłat związanych z odbywaniem studiów.

W nakreślonych przypadkach skreślenie studenta z listy osób studiujących jest prawem władz uczelni. Decyzja taka musi mieć solidne podstawy i zostać należycie uzasadniona. Może zostać uchylona, gdy student wykaże nadzwyczajne okoliczności mające wpływ na zaistnienie któregoś z wymienionych wyżej przypadków fakultatywnych.

Informacja o tym, kto może wydać decyzję o usunięciu studenta z listy osób studiujących, znajduje się w statutach danych uczelni. Gdy jednak w dokumencie nie zostało to rozstrzygnięte, uznaje się, że leży to w kompetencjach rektora.

W większości przypadków odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy studentów należy złożyć w terminie 14 dni od wydania takowej decyzji (przykład – Uniwersytet Wrocławski). Gdy organ decydujący odmówi uwzględnienia odwołania lub stwierdzona zostanie jego bezczynność, student może złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który przeanalizuje podane w decyzji przyczyny skreślenia go z listy i towarzyszące im argumenty.

Obalenie tego typu decyzji jest dosyć trudne, ponieważ sąd uwzględnia autonomię szkoły wyższej i przyjęte w niej standardy. Warto jest jednak skorzystać z tego prawa, gdy student ma pewność, że został niesłusznie skreślony z listy osób studiujących na danej uczelni.

Źródło: https://www.prawo.pl/student/kiedy-skreslaja-z-listy-studentow-odwolanie,135569.html

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce-18750400/art-108?_ga=2.46980327.1196960962.1660672150-1559871061.1642116914#xd_co_f=YzY1M2VmNGYtMDE4ZS00YTFlLTk1ZmQtODkxMzc5NjdmM2Q5~

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

Zgłoś niesprawiedliwość

Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
interwencji prawnej napisz do nas.