Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej nakłada na podmiot tworzący obowiązek dokonywania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. W Gminie Łopuszno obowiązek ten został zaniedbany. Jak potoczyła się walka o praworządność w tej kwestii?

Skarga na działanie Rady Gminy Łopuszno

21 października 2022 r. pan Kamil P. przesłał do Wojewody Świętokrzyskiego skargę na działanie Rady Gminy Łopuszno. W niniejszej skardze zarzuca Radzie „świadome i celowe zaniedbanie zadań oraz naruszenie praworządności w przedmiocie wynikającego (sic!) z art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej obowiązku dokonywania ocen sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie”.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w art. 53a ust. 1-3 nałożyła na kierownictwo samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej obowiązek sporządzania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej, który powinien być przygotowany w terminie 2 miesięcy od dnia upływu terminu do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i powinien zawierać:

 • analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy;
 • prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe z opisem przyjętych założeń;
 • informację o istotnych wydarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową.

Ta sama ustawa nakłada również na podmiot tworzący obowiązek dokonywania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie ww. raportu.

Skarżący wskazuje, że ze zgromadzonych informacji wynika, iż Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie sporządził takie raporty w okresie objętym ustawą, czym umożliwił podmiotowi tworzącemu dokonanie przedmiotowej oceny. Podmiot tworzący jednak nie dokonywał takich ocen.

W swoistym podsumowaniu zawartym w skardze przeczytamy również, że „Rada Gminy, przez którą w omawianym przedmiocie działa podmiot tworzący – Gmina Łopuszno, dopuściła się świadomego i celowego zaniedbania zadań oraz naruszenia praworządności w przedmiocie wynikającego (sic!) z art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej obowiązku dokonywania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie.”

Odpowiedź Wojewody Świętokrzyskiego

22 listopada 2022 r. wydana została odpowiedź na skargę pana Kamila P., w której m.in. zapewniono, że Wojewoda Świętokrzyski polecił wszcząć postępowanie w sprawie podniesionego w skardze zarzutu, zwracając się do Rady Gminy Łopuszno o złożenie wyjaśnień.

Odpowiedzi udzielił Przewodniczący Rady Gminy Łopuszno. Zaznaczył w niej, że „w przypadku, o którym stanowi przepis art. 53a ustawy o działalności leczniczej nie można przesądzać, w jaki sposób podmiot tworzący ma dokonywać oceny oraz w jakim terminie, a do tego który z organów ma to zrobić.”

W odpowiedzi Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli zaznaczono wyraźnie słuszność skargi na działanie Rady Gminy. Przyznano, że rada jako organ stanowiący gminy

jest organem właściwym do dokonania przedmiotowych ocen zgodnie z dyspozycją zawartą wart. 53a ust 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Z późniejszej informacji dowiadujemy się, że Rada Gminy w Łopusznie nie zajęła stanowiska w sprawie.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej i odpowiedź

3 stycznia 2023 r. pan Kamil P. wystosował do Wojewody Świętokrzyskiego wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w którym prosi o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. „Czy po dniu 22 grudnia 2022 r. Rada Gminy w Łopusznie (lub też jej Przewodniczący) poinformowała Wojewodę Świętokrzyskiego czy zgodnie z poleceniem Wojewody zostało wszczęte postępowanie w sprawie podniesionego w skardze zarzutu? Jeśli tak, proszę o jej udostępnienie.
 2. Jeśli powyższe nie nastąpiło, proszę o informację, czy Wojewoda Świętokrzyski podjął

dodatkowe czynności nadzorcze w tym zakresie (jakie)?

 • Jeżeli takie dodatkowe czynności nadzorcze nie zostały podjęte to czy dalsze niewypełnianie przez (obecnie) Radę Miejską w Łopusznie obowiązku dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ GOZ w Łopusznie, będzie skutkować działaniami nadzorczymi ze strony Wojewody? Jeśli tak to jakimi?”

Wnioskodawca nadmienił również, że w minionym czasie sesje Rady Gminy odbyły się dwukrotnie i na żadnej z nich nie poruszono tematu dotyczącego oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ GOZ w Łopusznie.

Odpowiedź na wniosek udzielona została dnia 13 stycznia br. i znalazły się w niej następujące odpowiedzi na powyższe pytania:

„Ad. 1 Po 22 grudnia 2022 r. Rada Gminy w Łopusznie (ani jej Przewodniczący) nie informowała Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie.

Ad 2. Wojewoda Świętokrzyski nie podejmował dodatkowych czynności nadzorczych w tym zakresie.

Ad. 3. Zapytanie w sprawie ewentualnych przyszłych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę nie stanowi informacji publicznej, ponieważ informacja publiczna dotyczy sfery faktów, czyli danych, jakimi konkretny organ dysponuje.”

Skarga na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Łopuszno

Pan Kamil P. postanowił wszcząć kolejne działania mające na celu ochronę praworządności – dnia 24 stycznia br. złożył skargę na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Łopuszno, w której zarzucił mu uporczywe naruszanie przepisu art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym poprzez nieprzygotowanie w latach 2017-2022 projektów uchwał dokonujących ocen sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ GOZ w Łopusznie za lata 2016-2021, czym uniemożliwił Radzie Miejskiej w Łopusznie (poprzednio Radzie Gminy) wypełnienie obowiązku podjęcia takich uchwał.

Skarżący wniósł także o udostępnienie protokołu z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Łopusznie, na której jego skarga będzie rozpatrywana.

23 lutego wydana została odpowiedź Przewodniczącego Rady Miejskiej. Uznano skargę pana Kamila P. za bezzasadną, co potwierdzono uchwałą nr XLVI/389/2023 Rady Miejskiej w Łopusznie z dnia 22 lutego 2023 r.

Źródła: pisma udostępnione przez pana Kamila P.


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

  [fm_checkbox label=""]

  Zgłoś niesprawiedliwość

  Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
  interwencji prawnej napisz do nas.