Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

W dniu 23 października 2020 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie przekazała wystąpienie pokontrolne wójtowi Gminy Lipinki Czesławowi Rakoczemu. Podczas kontroli na płaszczyźnie gospodarki finansowej, w tym realizacji zamówień publicznych z uwzględnieniem działalności w latach 2018-2020 r., wykryto szereg nieprawidłowości. Ich liczba jest wręcz zatrważająca, bo wynosi aż 23. Pokrótce zostaną przedstawione wybrane z nich, natomiast link do całości wystąpienia pokontrolnego będzie można znaleźć na końcu artykułu.

Podstawa prawna dla wystąpienia pokontrolnego

Regionalna Izba Obrachunkowa wystąpienie pokontrolne kieruje do jednostki kontrolowanej na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych: „Na podstawie wyników kontroli izba kieruje do kontrolowanej jednostki wystąpienie pokontrolne, wskazując źródła i przyczyny nieprawidłowości, ich rozmiary, osoby odpowiedzialne oraz wnioski zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności. Wystąpienie pokontrolne przekazuje się kontrolowanej jednostce nie później niż w terminie 60 dni od dnia podpisania protokołu kontroli”.

Opis nieprawidłowości nr 1

Dotyczy ona niedopełnienia obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu publicznym w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zamieszczono również ogłoszenie o udzielonym zamówieniu publicznym w Biuletynie Zamówień Publicznych w terminie dłuższym niż 30 dni od daty zawarcia umowy.

Zrzut ekranu (597).png

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Pomoc Administracyjna w Referacie Budownictwa i Inwestycji oraz z racji nadzoru ówczesny Kierownik Referatu Budownictwa i Inwestycji.

Wniosek pokontrolny: Dopełnianie obowiązku zamieszczania ogłoszeń o udzieleniu zamówień w Biuletynie Zamówień Publicznych, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do przepisów art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Opis nieprawidłowości nr 2

Nie sporządzono i nie zamieszczono planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019 na stronie internetowej Gminy, wbrew postanowieniom art. 13 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, który zobowiązuje zamawiającego do publikacji planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym, w terminie 30 dni od dnia przyjęcia przez uprawniony organ budżetu lub planu finansowego.

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: były Kierownik Referatu Budownictwa i Inwestycji

Wniosek pokontrolny: Sporządzanie oraz zamieszczanie na stronie internetowej planów postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić Gmina w danym roku finansowym, w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu przez Radę Gminy, stosownie do wymogu wyrażonego w art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Opis nieprawidłowości nr 5

Nie sporządzono i nie podano do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w 2018 r., co stanowi o nieprzestrzeganiu postanowień art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dotyczyło to działki nr ewid. 382/2 położonej w Rozdzielu, zbytej w dniu 20.11.2018 r. w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 30.10.2018 r.

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: były Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Wójt Gminy.

Wniosek pokontrolny: Przestrzeganie postanowień art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, poprzez sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na okres 21 dni oraz podawanie w prasie lokalnej informacji o zamieszczeniu wykazu, celem zagwarantowania jawności w zakresie dysponowania nieruchomościami przez Gminę.

Opis nieprawidłowości nr 7

Nie przestrzegano przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, poprzez niepodanie w informacji o wyniku przetargu wszystkich danych określonych w art. 12 ust. 1 ww. rozporządzenia, a mianowicie:

  • w informacji z dnia 15.11.2017 r. o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego (sprzedaż działki nr 382/3 o pow. 0,1202 ha w Rozdzielu) — brak: wskazania daty i miejsca przeprowadzonego przetargu, oznaczenia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według księgi wieczystej, a także brak wskazania liczby osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu,
  • w informacji z dnia 30.10.2018 r. o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego (sprzedaż działki nr 382/3 o pow. 0,1202 ha w Rozdzielu) — brak oznaczenia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według księgi wieczystej

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowość: były Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej.

Wniosek pokontrolny: Zamieszczanie w informacji o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości wszystkich danych wymaganych w art. 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Brak informacji o wydatkowaniu środków pochodzących od podatników

W wyżej wymienionych przypadkach można zadać sobie pytanie, dlaczego nie udostępniono informacji do wiadomości publicznej. Czy głównym powodem do tego rodzaju decyzji, był brak odpowiedniej wiedzy ze strony osób odpowiedzialnych za powstanie nieprawidłowości? Środki przeznaczane z budżetu Gminy są środkami publicznymi – społeczeństwa, dlatego obowiązkiem władz jest informowanie o sposobie ich wydatkowania.

Paleta pozostałych nieprawidłowości stwierdzonych przez RIO

Szereg niewspomnianych nieprawidłowości dotyczy płaszczyzny: zamówień publicznych, gospodarki nieruchomościami, dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, realizacji wydatków bieżących, dochodów z tytułu podatków, sprawozdawczości budżetowej i finansowej, księgowości i inwentaryzacji, a także innych w tym organizacyjnych. Wójt Gminy Lipinki Czesław Rakoczy jako osoba zarządzająca urzędem, powinna powziąć odpowiednie kroki w celu wyeliminowania nieprawidłowości, aby w przypadku kolejnej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, która odbywa się co najmniej raz na cztery lata, nie został ponownie „znokautowany”.

Link: http://bip.krakow.rio.gov.pl/?p=document&action=show&id=7665&bar_id=7329


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.