Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Radni gminy Dębica skierowali do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji propozycję zmiany zapisu w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym dotyczących raportu o stanie gminy. Według radnych raport powtarza informacje zawarte w innych dokumentach, dlatego powinien on być przygotowywany obligatoryjnie co dwa lub trzy lata, a nie co rok.

Aktualny stan prawny zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95) obliguje wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do przedstawienia raportu o stanie danej jednostki samorządu terytorialnego, właściwemu organowi uchwałodawczemu, co roku do dnia 31 maja. Jednocześnie na gruncie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240) w tym samym terminie organ wykonawczy jest zobligowany do przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania finansowego.

Wspominani wcześniej radni z Dębicy uważają, że fakt nachodzenia na siebie dwóch wyżej wskazanych raportów jest argumentem, dzięki któremu można przeforsować zmianę w ustawie o samorządzie gminnym w zakresie raportu o stanie gminy. W myśl tej zmiany coroczny raport miałby być przygotowany fakultatywnie, ze względu na to, że raporty z działalności organu wykonawczego „uwzględniające w szczególności realizację polityk, programów wieloletnich i strategii, które w przypadku corocznej analizy nie odzwierciedlają procesu zmierzającego do ich finalizacji”. Radnym wtórował poseł PiS Zbigniew Chmielowiec, który w swojej interpelacji zajął następujące stanowisko:„Wszystkie informacje zawarte w raporcie są powszechnie udostępniane przez gminę w oparciu o inne instytucje kontroli obywatelskiej wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej czy w innych upublicznianych dokumentach sprawozdawczych dotyczących gminy, np. w sprawozdaniu z wykonania budżetu, w sprawozdaniu finansowym czy rozpatrywanych na sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi gminy.”

Trzeba przyznać, że linia argumentacyjna radnych z Dębicy i posła Chmielowca opiera się na logicznych przesłankach. Można doznać złudnego wrażenia, że wójt co roku ma do przygotowania dwa takie same raporty w tym samym czasie. Niemniej wskazane dokumenty mają inne przeznaczenie. Raport z działalności organu wykonawczego kładzie w pierwszym rzędzie nacisk na realizację określonych przedsięwzięć, a sprawozdanie finansowe dotyczy głównie finansów.
Wydaje się, że zniesienie obowiązku corocznego składania raportu z działalności wójta mogłoby otworzyć nowe pole do nadużyć. Taki raport jest informacją publiczną i każdy obywatel danej gminy ma do niego dostęp. Brak takiego raportu z bieżącej działalności mógłby pozbawić obywateli informacji oraz przyczynić się do powstania zamierzonych lub niezamierzonych nieprawidłowości w działalności organów wykonawczych JST.

Z wprowadzeniem proponowanej przez radnych zmiany wiążą się także problemy proceduralne. Raport z działalności organów wykonawczych JST jest rozpatrywany podczas sesji, na której jest podejmowana uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia organowi wykonawczemu absolutorium. W tym zakresie podejmowane jest jedno głosowanie. Brak takiej uchwały wiązałby się z nieudzieleniem organowi wykonawczemu wotum zaufania.

W związku z tym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nie są prowadzone żadne prace w tym zakresie. Na ten temat wypowiedział się wiceminister resortu Paweł Szefernaker:

„Propozycja zgłoszona przez radę Gminy Dębica dotycząca zniesienia obowiązku corocznego przedstawiania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) raportu o stanie gminy wydaje się jednostkowa i niewnioskowana przez inne samorządy terytorialne. Zapewne jest ona poparta lokalnymi doświadczeniami oraz podejściem do nakreślonego tematu. Jednocześnie uprzejmie informuję, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie prowadzi w powyższym zakresie prac legislacyjnych”.

Źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/raport-o-stanie-gminy-co-trzy-lata-ministerstwo-odpowiada-na-propozycje-radnych,213074.html


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    [fm_checkbox label=""]

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.