Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Z ustawy o samorządzie gminnym wynika, że utworzenie w gminie stanowiska zastępcy wójta jest obligatoryjne. Decyzja odnośnie kandydatury na to stanowisko, zakresu powierzonych zadań i okresu zatrudnienia w urzędzie należy wyłącznie do wójta.

Obowiązki zastępcy wójta

Zastępca wójta, tak jak skarbnik i sekretarz gminy, w strukturze organizacyjnej urzędu podlega bezpośrednio wójtowi. Oprócz obowiązków wynikających z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz z przepisów kodeksu pracy, zastępca wójta wykonuje zadania, do których został upoważniony przez wójta. Może on m.in. przekazać zastępcy uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych oraz upoważnić go do składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem komunalnym.

Ilu może być zastępców?

W ustawie określona została dopuszczalna liczba zastępców z uwzględnieniem wielkości danej gminy. W gminach:

 • do 20.000 mieszkańców może zostać powołany nie więcej niż jeden zastępca,
 • w gminach do 100.000 mieszkańców – nie więcej niż dwóch zastępców,
 • w gminach do 200.000 mieszkańców – nie więcej niż trzech zastępców,
 • w gminach powyżej 200.000 mieszkańców – nie więcej niż czterech zastępców.

To od wójta zależy jednak, czy powoła ich w maksymalnej dopuszczalnej liczbie, czy też nie. Minimum stanowi jeden zastępca.

Jeżeli ilość zadań w gminie nie uzasadnia powołania kilku zastępców, dopuszczalne jest łączenie funkcji zastępcy wójta z inną funkcją kierowniczą w urzędzie gminy.

Powołanie i odwołanie zastępcy wójta

Powołanie osoby na to stanowisko należy wyłącznie do wójta. Nie musi on uzasadniać swojej decyzji, czy też konsultować wyboru. Nie musi także organizować konkursu celem obsadzenia tego stanowiska.

Zastępca wójta musi jednak spełniać poniższe minimum:

 • musi być obywatelem polskim,
 • musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 • musi posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 • nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
 • powinien posiadać wykształcenie wyższe i 6-letni staż pracy.

Powołanie zastępcy wójta i jego odwołanie następuje w formie zrządzenia. Ustawa nie określa jednak konkretnej treści dokumentu.

Stanowisko zastępcy wójta związane jest z okresem kadencji wójta. Po upływie tej kadencji, zastępca pełni swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego zastępcę.

Zastępca może być odwołany przez wójta w każdej chwili bez uzasadniania decyzji.

Źródła: Ustawa o samorządzie gminnym, Prawo.pl


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

  [fm_checkbox label=""]

  Zgłoś niesprawiedliwość

  Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
  interwencji prawnej napisz do nas.