Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o cudzoziemcach. Nowe przepisy dotyczą m.in. powrotów cudzoziemców nielegalnie przebywających w UE do krajów pochodzenia, stworzenia uproszczonej procedury wydawania polskich dokumentów podróży cudzoziemca.

Cel zmiany w przepisach

Ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 547) przygotowana została przez MSWiA i przede wszystkim dostosowuje prawo krajowe do unijnych zmian w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS), które weszły w życie 7 marca. Ich celem było usprawnienie procesu powrotów obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na obszarze Schengen do swoich krajów oraz usprawnienie odpraw granicznych.

Nowelizacja opublikowana została w Dzienniku Ustaw dnia 23 marca. Nowe przepisy obowiązują od 7 kwietnia br., z wyjątkiem niektórych regulacji wchodzących w życie w terminie późniejszym, a wymagających np. dostosowania systemów teleinformatycznych oraz wydania stosownych rozporządzeń.

Jakie zmiany wprowadza ustawa?

 1. Ustawa przenosi część kompetencji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (w zakresie decyzji dotyczących pobytu, powrotu, wydalenia i przekazania) na Komendanta Głównego Straży Granicznej jako organu wyższego stopnia w stosunku do komendantów oddziałów i placówek Straży Granicznej.
 2. Wprowadza zmiany w zakresie prowadzonych krajowych rejestrów spraw dotyczących zgód na pobyt ze względów humanitarnych i zgód na pobyt tolerowany, zobowiązań do powrotu, wydaleń z RP obywateli UE i członków ich rodzin, przekazań do innego państwa członkowskiego UE, państwa członkowskiego EFTA – strony umowy o EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej.
 3. Wprowadza zmiany skupiające realizację zadań związanych z udzielaniem oraz organizacją pomocy cudzoziemcom w dobrowolnym powrocie i pomocy w przeniesieniu cudzoziemca do innego państwa odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w rękach Komendanta Głównego Straży Granicznej.
 4. Wprowadza możliwość wydania (i zwolnienia z opłaty za wydanie) – w nowej tymczasowej i uproszczonej procedurze – polskiego dokumentu podróży cudzoziemcowi, który posiada obywatelstwo określone w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych; możliwość dla obywatela Ukrainy, który przebywa legalnie na terytorium RP, pobierania, przechowywania i prezentacji w ramach publicznej aplikacji mobilnej mObywatel dokumentu elektronicznego zawierającego dane dziecka będącego pod jego władzą rodzicielską; poszerzony katalog dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego jako obcego będącą warunkiem uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
 5. Na mocy ustawy Komendant Główny Straży Granicznej będzie właściwy do umieszczania, usuwania i aktualizowania wpisów w SIS do celów powrotu, a komendanci oddziałów i placówek Straży Granicznej do inicjowania i przeprowadzania dotyczących tych wpisów konsultacji z innymi państwami członkowskimi korzystającymi z SIS, już w odniesieniu do decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydanych (albo utrzymanych w mocy w całości lub w części) od dnia 7 marca 2023 r.

Źródła: Tekst ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, Prawo.pl


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

  Zgłoś niesprawiedliwość

  Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
  interwencji prawnej napisz do nas.