Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

O sytuacji w gminie Ścinawa już pisaliśmy na łamach naszego portalu. Tym razem chcemy przedstawić sprawę na podstawie dokumentów, dostarczonych za pomocą naszej anonimowej skrzynki interwencyjnej. Pierwszymi materiałami, które zostaną udostępnione będą informacje dotyczące kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 

Kompleksowa kontrola RIO

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu w okresie od dnia 10 stycznia do 9 marca 2020 r. przeprowadziła kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Ścinawa. Ponadto, w dniach od 10 do 20 marca 2020 r. została przeprowadzona kontrola gospodarki finansowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawie.

Zrzut ekranu (589).png

Nieprawidłowości wykryte przez RIO

– ustaleń ogólno-organizacyjnychod 26 sierpnia 2016 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. 9 marca 2020 r. stanowisko Sekretarza w Urzędzie Miasta i Gminy w Ścinawie pozostało nieobsadzone. We wskazanym okresie ogłoszono jeden konkurs na ww. stanowisko (30 grudnia 2016 r.), w wyniku którego nie została wyłoniona żadna osoba. Również prowadzona w Urzędzie rekrutacja wewnętrzna nie doprowadziła do obsadzenia stanowiska.

Podstawa prawna: art. 5 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2016 r. poz. 902 ze zm., Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) „w urzędzie gminy, starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim tworzy się odpowiednio stanowisko sekretarza gminy, powiatu i województwa, zwanego dalej „sekretarzem” i „nabór kandydatów na wolne stanowisko sekretarza przeprowadza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zwolnienia stanowiska”.

– księgowości i sprawozdawczości – w okresie bezumownym, tj. w latach 2016-2018 TAURON Dystrybucja S.A. w każdym miesiącu wystawiała i wysyłała do Gminy Ścinawa faktury za eksploatację oświetlenia ulicznego – koszty stałe utrzymania majątku oświetleniowego i koszty usuwania awarii, natomiast Gmina nie zgadzając się z wysokością naliczonych opłat odsyłała faktury bez ujęcia ich w ewidencji księgowej. Umowy z firmą TAURON nie przedłużono, ponieważ jej zdaniem wskazana w umowie stawka za 1 punkt oświetleniowy była zawyżona co powodowało nadmierne obciążenie gminy kosztami utrzymania oświetlenia drogowego.

W okresie bezumownym Gmina Ścinawa dokonywała miesięcznych wpłat na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. za serwis majątku oświetleniowego w wysokości ustalonej przez Gminę, tj. w okresie od stycznia 2016 r. do lutego 2017 r. – 11.400 zł oraz w okresie od marca 2017 r. do września 2018 r. -10.782,50 zł. Wpłaty dokonywane były na pisemne polecenie pracownika Referatu Inwestycji i Rozwoju.

Podstawa prawna: niezgodność z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm, Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), stosownie do którego „księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco” a „księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne, jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty”.

Saldo Wn konta 201-30 w kwocie 364.467,50 zł zostało zaprezentowane w bilansie jednostki budżetowej, sporządzanym na dzień 31 grudnia 2018 r., w związku z czym zawyżone zostały należności w pozycji B.II.1 „Należności z tytułu dostaw i usług” oraz zawyżono wynik finansowy (zaniżone koszty).

Podstawa prawna: naruszenie art. 4 ust. 2 powołanej ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

dochodów z tytułu podatków i opłat. Gmina Ścinawa dopłacała do finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a niedobór pomiędzy wpływami z opłat a wydatkami wyniósł w 2018 r. – 214.842,95 zł, a w 2019 r. 168.810,50 zł.

RIO we Wrocławiu wskazała, że w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych, zachodzi potrzeba rozważenia ponownego skalkulowania stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi.

– wydatków budżetowych. Kontrola wydatków bieżących Urzędu wykazała, że Burmistrz Ścinawy w latach 2018-2019 przyznawał dodatki specjalne dla Skarbnika na kolejne okresy z zachowaniem ciągłości, bez wskazania dodatkowych zadań i zwiększonych obowiązków (w stosunku do obowiązujących zakresów czynności) oraz dla Inspektora ds. modernizacji i utrzymania dróg na kolejne okresy z zachowaniem ciągłości.

Podstawa prawna: niezgodność z przepisami art. 36 ust. 5 powołanej ustawy o pracownikach samorządowych który stanowi, że pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny.

Dla Skarbnika, Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju, Dyrektora Departamentu Rozwoju, Kierownika Referatu Funduszy Pozabudżetowych i Inicjatyw Obywatelskich, Zastępcy Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju były przyznane dodatki specjalne z tytułu pełnienia określonej funkcji w powołanych przez Burmistrza Jednostkach Realizujących Projekt (JRP) dla zadania pn. „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej” i „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”. Kontrola wykazała, że wymienionym pracownikom wypłacono dodatki specjalne w wysokościach wyższych niż wskazane w Informacjach w sprawie przyznania dodatku specjalnego. W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r., kwota wypłaconych dodatków specjalnych dla wymienionych pracowników, została zawyżona o kwotę 230.668,12 zł brutto.

Podstawa prawna: stwierdzone przez kontrolujących nieprawidłowości w zakresie przyznawania dodatków specjalnych świadczą o niezachowaniu w kontrolowanej jednostce funkcjonowania skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, o której mowa w art. 68 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U. z 2016 r. poz.1870 ze zm., Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm., Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego io wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm., Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) za 2018 r. nie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, pomimo obowiązku wynikającego z art. 5a ust. 3 powołanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

– długu publicznego. Gmina Ścinawa nie wystąpiła i nie uzyskała opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o możliwości spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”, współfinansowanego ze środków funduszu spójności, celem uzupełnienia wkładu krajowego dla projektów dofinansowywanych ze środków wspólnotowych. Z umowy wynikało, że udzielono pożyczki do kwoty 19.000.000 zł, na okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2032 r.

Podstawa prawna: naruszenie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870 ze zm., Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm., Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), stosownie do którego „zaciągnięcie lub wyemitowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania z tytułu kredytu lub pożyczki na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90, wymaga uzyskania przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zobowiązania.”

Na końcu Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała, że za zaistniałe w okresie objętym kontrolą nieprawidłowości i uchybienia odpowiedzialność ponoszą: Burmistrz Ścinawy – na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz art. 4 ust. 5 powołanej ustawy o rachunkowości, Skarbnik Gminy Ścinawa – na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz pracownicy merytoryczni Urzędu Miasta i Gminy – zgodnie z zakresami czynności.

Zrzut ekranu (590).png
Zrzut ekranu (592).png

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    [fm_checkbox label=""]

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.