Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Przedstawiamy kolejne dokumenty omawiające nieprawidłowości w gminie Ścinawa. 

Reakcja Wojewody Dolnośląskiego na skargę mieszkańców

Wojewoda Dolnośląski w dniu 30 czerwca 2020 r. uznał skargę Pana X za zasadną w następujących kwestiach: nierozpatrzenia złożonego przez część mieszkańców wniosku z dnia 7 sierpnia 2019 r. o przywrócenie do sprawności w 2019 r. terenu rekreacyjnego i usług sportowych w obrębie działki ewidencyjnej nr 187 w miejscowości Zaborów; nieprzedstawienia do rozpoznania wniosku z dnia 7 sierpnia 2019 r. na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 września 2019 r.; braku stanowiska Komisji Skarg i Wniosków Rady Miejskiej wobec wniosku z dnia 7 sierpnia 2019 r.; niepowiadomienia wnioskodawców o sposobie załatwienia wniosku przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ścinawie; niezawiadomienia wnioskodawców o niemożności załatwienia wniosku w ustawowym terminie i niezawiadomienia o przewidywanym terminie załatwienia wniosku; braku koordynacji procedury rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Z ustalonego stanu faktycznego wynika, że do dnia złożenia skargi Rada Miejska w Ścinawie nie rozpatrzyła wniosku z dnia 7 sierpnia 2019 r. Przewodniczący Rady Miejskiej tłumaczył się zbyt dużą ilością korespondencji i niedopatrzeniem.

Naruszono następujące przepisy: 

– art. 18 § 1 ustawy o samorządzie gminnym – do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej;

– art. 237 § 1 Kpa w zw. z art. 244 § 1 Kpa stanowiących odpowiednio, że „art. 237 § 1 – organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca”, zaś „art. 244 § 1 w sprawie terminu załatwiania wniosków stosuje się art. 237 § 1”;

– art. 245 Kpa stanowiącego, że w razie niemożności załatwienia wniosku w terminie określonym w art. 244 właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku.

sk3006.png

Reakcja Wojewody na skargę dotyczącą transportu zbiorowego

Wojewoda Dolnośląski w dniu 22 października 2020 r. uznał skargę Pana X na działalność Rady Miejskiej w Ścinawie w zakresie działań podejmowanych w sprawie załatwienia wniosku dotyczącego zapewnienia prawidłowego transportu zbiorowego łączącego miejscowości Redlice, Wielowieś i Parszowice z Lubiniem i Ścinawą za zasadną. Zarzut dotyczył tego, że Rada Miejska w Ścinawie zaniedbała i nienależycie wykonała zadania oraz naruszyła obowiązujący porządek prawny, polegający na braku powiadomienia wszystkich wnioskodawców o sposobie załatwienia wniosku z dnia 20 listopada 2019 r. oraz braku koordynacji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ścinawie rozpatrywania i załatwiania wpływających do Rady Miejskiej w Ścinawie wniosków powszechnych.

Wojewoda Dolnośląski, jako organ nadzoru i kontroli nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków przez organy jednostek samorządu terytorialnego (art. 258 § 1 pkt 5 k.p.a.), wskazał Radzie Miejskiej w Ścinawie na konieczność przestrzegania przepisów działu VIII k.p.a. w zakresie sposobu rozpatrywania wniosków oraz zwrócił się o wyeliminowanie uchybień w prowadzonych w przyszłości postępowaniach.

aaa.png

Odmowa udzielenia informacji publicznej przez burmistrza

Burmistrz Ścinawy w dniu 09 września 2020 r. odmówił Panu X dostępu do informacji publicznej w zakresie: kopii umowy o pracę lub innego dokumentu dotyczącego obsadzenia w ramach awansu wewnętrznego stanowiska Sekretarza w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, a ponadto zakresu obowiązków i zadań dla tego stanowiska; kwoty wynagrodzenia za 2019 r. Kierownika Referatu Funduszy Pozabudżetowych i Inicjatyw Obywatelskich z uwzględnieniem dodatków specjalnych lub innych dodatków, nagród oraz premii; kto pełni audyt wewnętrzny w Urzędzie oraz wysokość miesięcznego wynagrodzenia z tego tytułu.

Bez tytuługg.png

Wojewoda Dolnośląski w dniu 15 listopada 2019 r. uznał skargę Pana X za zasadną. Dotyczyła działalności Rady Miejskiej w Ścinawie w przedmiocie nieuchwalenia przez Radę Miejską w Ścinawie rocznego planu pracy Rady na 2019 r.

Bez tytuługg.png

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Ścinawie przyznała, że Rada Miejska takiego planu pracy na rok 2019 nie uchwaliła.

Na skutek nieuchwalenia przez Radę Miejską w Ścinawie planu pracy na rok 2019 stwierdzono zarzut naruszenia § 23 ust. 1 Statutu Miast i Gminy Ścinawa za zasadny

Zgodnie z § 23 ust. 1 Statutu Rada Miejska działa zgodnie z rocznym planem pracy uchwalonym w pierwszym roku kadencji w ciągu trzech miesięcy od jej rozpoczęcia, w latach następnych na ostatniej sesji w roku poprzedzającym rok objęty jej planem.

W dniu 13 marca 2020 r. Wojewoda Dolnośląski uznał skargę Stowarzyszenia X za zasadną w kwestii nieprawidłowego rozpatrzenia wniosku z dnia 20 listopada 2019 r. m.in. o ujęcie w budżecie Gminy Ścinawa na 2020 r. niezbędnych środków finansowych na zapewnienie prawidłowego transportu zbiorowego łączącego miejscowości Redlice, Wielowieś i Parszowice z Lublinem i Ścinawą.

Bez tytułuaaa.png

Ponadto, mając na uwadze przepis art. 258 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, Wojewoda jako organ nadzoru i kontroli nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków przez organy jednostek samorządu terytorialnego zwrócił uwagę Radzie Miejskiej w Ścinawie na konieczność przestrzegania przepisów działu VIII k.p.a. w zakresie sposobu rozpatrywania wpływających wniosków i wyeliminowanie tego rodzaju uchybień w prowadzonych postępowaniach oraz wniósł o prawidłowe i rzetelne załatwienie wniosku z dnia 20 listopada 2019 r. i poinformowanie o sposobie jego załatwienia.

W dniu 27 maja 2020 r. Wojewoda Dolnośląski uznał skargę Stowarzyszenia „X” za zasadną w kwestii złej jakości transmisji i utrwalania obrad (zwłaszcza w zakresie dźwięku), uniemożliwiającej zrozumienie wypowiedź osób wypowiadających się podczas obrad oraz niezałatwienia wniosku Stowarzyszenia skierowanego do Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Bez tytułu333.png

Ponadto, mając na uwadze przepis art. 258 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, Wojewoda jako organ nadzoru i kontroli nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków przez organy jednostek samorządu terytorialnego zwrócił uwagę Radzie Miejskiej w Ścinawie na konieczność przestrzegania przepisów działu VIII k.p.a. w zakresie sposobu rozpatrywania wpływających wniosków i wyeliminowanie tego rodzaju uchybień w prowadzonych postępowaniach oraz wniósł o prawidłowe i rzetelne załatwienie wniosku z dnia 20 listopada 2019 r. i poinformowanie o sposobie jego załatwienia.

Wojewoda Dolnośląski w dniu 25 września 2018 r. skierował  pismo do XXX – Burmistrza Ścinawy, działając jako organ nadzoru nad działalnością gminną, zawiadamia, że stanowisko sekretarza gminy jest stanowiskiem obligatoryjnym w świetle przepisu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Zgodnie z nim w urzędzie gminy tworzy się stanowisko sekretarza gminy. Nie stanowi realizacji obowiązku ustawowego utworzenie stanowiska w strukturze organizacyjnej urzędu, lecz jego obsadzenie.

Bez tytułu25.png

Organ nadzoru uznał złożone wyjaśnienia o niewyłonieniu kandydata. Brak ponowienia kolejnej procedury naboru na wakujące stanowisko sekretarza nie mogło być uzasadnione oszczędnościami i brakiem negatywnych następstw dla funkcjonowania Urzędu w związku z brakiem obsadzenia tego stanowiska.

Wojewoda Dolnośląski w dniu 18 października 2019 r. uznał skargę Pana X za zasadną w przedmiocie zaniedbania i nienależytego wykonywania zadań, przewlekłego załatwiania spraw oraz naruszania praworządności wynikającej z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Statut Miasta i Gminy oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, polegającym na: nierozpatrzeniu złożonego przez część mieszkańców wniosku z dnia 7 sierpnia 2019 r. o przywrócenie do sprawności w 2019 r. terenu rekreacyjnego i usług sportowych w obrębie działki ewidencyjnej nr 187 w miejscowości Zaborów; nieprzedstawieniu do rozpoznania wniosku z dnia 7 sierpnia 2019 r. na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 września 2019 r.; braku stanowiska Komisji Skarg i Wniosków Rady Miejskiej wobec wniosku z dnia 7 sierpnia 2019 r.; niepowiadomieniu wnioskodawców o sposobie załatwienia wniosku przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ścinawie; niezawiadomieniu wnioskodawców o niemożności załatwienia wniosku w ustawowym terminie i niezawiadomienia o przewidywanym terminie załatwienia wniosku; brak koordynacji procedury rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Bez tytułunnn.png

Wojewoda Dolnośląski w dniu 11 października 2019 r. uznał skargę Pana X na działalność Rady Miejskiej w Ścinawie za bezzasadną w przedmiocie niezawiadamiania mieszkańców miasta i gminy Ścinawa o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady Miejskiej poprzez niepodawanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty o sesji polegające na umieszczaniu ogłoszeń na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na terenach wiejskich i na terenie miasta z naruszeniem § 30 ust. 8 uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 12 października 2018 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Ścinawa.

Bez tytułuuuu.png

Wojewoda Dolnośląski w dniu 10 października 2019 r., jako organ nadzoru, uznał skargę X na działalność Rady Miejskiej w Ścinawie w przedmiocie nieprzedłożenia do chwili obecnej przez komisje stałe Rady Miejskiej w Ścinawie rocznych planów pracy z naruszenie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i § 80 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 12 października 2018 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Ścinawa.

Bez tytułuYYY.png

Wojewoda Dolnośląski w dniu 18 października 2019 r. uznał skargę X na działalność Rady Miejskiej w Ścinawie w przedmiocie zaniedbania i nienależytego wykonywania zadań oraz naruszania praworządności wynikającej z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Statutu Miasta i Gminy i ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, polegającym na: nierozpatrzeniu złożonego przez X wniosku z dnia 16 lipca 2019 r.; nieprzedstawienia do rozpoznania wniosku z dnia 16 lipca 2019 r. na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 września 2019 r.; braku stanowiska Komisji Skarg i Wniosków Rady Miejskiej wobec wniosku z dnia 16 lipca 2019 r.; niepowiadomieniu w sposób ustny, czy pisemny o sposobie załatwienia wniosku z dnia 16 lipca 2019 r. przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ścinawie; niezawiadomieniu o niemożności załatwienia wniosku w ustawowym terminie i niezawiadomienia o przewidywanym terminie załatwienia wniosku; brak koordynacji procedury rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

rrr.png

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    [fm_checkbox label=""]

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.