Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie (dalej: SP ZOZ GOZ) dopuścił się kolejnych naruszeń. Dzięki zgłoszeniu na naszą skrzynkę interwencyjną możemy ujawnić fakty i wskazać przewinienia. Poniżej zaprezentowany zostanie stan faktyczny, który udało się nam ustalić.

Przewlekłość na prosty wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pan X w dniu 12 stycznia 2021 r. skierował wniosek o udostępnienie informacji publicznej do SP ZOZ GOZ dotyczący kwestii związanych z majątkiem tego podmiotu. Wnioskodawca zwrócił się o udostępnienie informacji na temat aktualnego majątku wraz z informacją o jego wartości, a także informację, czy Ośrodek przeprowadził inwentaryzację na ostatni dzień roku obrotowego 2019 i 2020. Jeżeli odpowiedź byłaby twierdząca, to wtedy wnioskodawca wskazał, aby przesłano mu skan dokumentacji inwentaryzacji.

W odpowiedzi na pismo Pana X, SP ZOZ GOZ uznał, że musi przesunąć termin odpowiedzi  na 12 marca 2021 r. ze względu na inne pilne zadania wykonywane przez pracowników Ośrodka. Argumentował to tym, że odpowiedź na wniosek spowodowałaby paraliż organizacyjny.

Mimo zwrotnej odpowiedzi Pana X i wskazania, że zadane przez niego pytania nie przysparzają dużego nakładu pracy i czasu, ponieważ dokumenty należy jedynie wydrukować i podpisać, a także udzielić odpowiedzi na zasadzie „tak” lub „nie” na jedno z pytań, to niestety, zostało to bez odzewu. W dniu 12 marca 2021 r. SP ZOZ GOZ skierował odpowiedź w której udostępnił kopię arkuszy spisowych, a także wskazał, że nie została przeprowadzona inwentaryzacja na ostatni dzień roku obrotowego 2019, natomiast dokonano jej w 2020 r.

Zrzut ekranu (630).png
Zrzut ekranu (631).png

Brak wartości i ceny dla 100 pozycji w wykazie majątku

Z przekazanego wykazu majątku przez SP ZOZ GOZ w Łopusznie z dnia 24 lipca 2020 r. wynika, że zawiera on 65 pozycji, natomiast w przesłanym z dnia 12 marca 2021 r. widnieje już 167 pozycji. Co więcej, 100 z nich nie posiada numeru inwentarzowego, wartości oraz ceny.  Należy przypomnieć, że czas wykonanie decyzji jest ustawowo określony. W tym przypadku trzeba spojrzeć na art. 26 ust. 3 ustawy o rachunkowości, który jasno wskazuje, że termin i częstotliwość inwentaryzacji uważa się za dotrzymany, jeżeli:

 • składników aktywów – rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku, ustalenie zaś stanu nastąpiło przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda – przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym;
 • zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową – przeprowadzono raz w ciągu 2 lat;
 • nieruchomości zaliczonych do środków trwałych oraz inwestycji, jak też znajdujących się na terenie strzeżonym innych środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie – przeprowadzono raz w ciągu 4 lat.
Zrzut ekranu (632).png

Jednak wątpliwości dotyczące wykazu majątku się nie kończą. Wystarczy spojrzeć na bilans zysków i strat w sprawozdaniu finansowym. Stan aktywów/pasywów na koniec 2015 r. wynosił 2 406 038,99 zł, natomiast w 2016 r. – 2 364 439,80 zł. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie została podjęta. Uchwała Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 czerwca 2016 r. do której załączono wykaz majątku, a wartość środków trwałych wyceniono wówczas na  3 112 147,40 zł.

Należy więc zauważyć jedno – na koniec 2015 r. wartość majątku wynosiła 2 406 038,99 zł, a następnie w czerwcu 2016 r. wartość środków trwałych wyceniona została na kwotę 3 112 147, 40 zł, a na koniec 2016 r. – 2 364 439,80 zł. Wniosek nasuwa się jeden: część majątku nie została ujęta stąd wynikają tak znaczne różnice w kwotach.

Zrzut ekranu (635).png
Zrzut ekranu (636).png
Zrzut ekranu (634).png

Reasumując, SP ZOZ GOZ w Łopusznie nie jest skory do udzielania informacji publicznej, nawet tej najprostszej i niewymagającej dużego nakładu czasowego. Ponadto liczne zaniedbania wynikające m.in. z braku inwentaryzacji za 2019 r. czy nie ujmowania części majątku w wykazie majątku prowadzą do licznych nieprawidłowości, które Ośrodek powinien jak najszybciej wyeliminować.


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

  [fm_checkbox label=""]

  Zgłoś niesprawiedliwość

  Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
  interwencji prawnej napisz do nas.