Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Krajowe Centrum Przetwarzania danych ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa cybernetycznego zasobów administracji rządowej. Koszt inwestycji wynosi prawie 1 mld zł.

Rząd pracuje nad projektem ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych. Jak wskazano na stronie gov.pl Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, składałoby się ono początkowo z trzech centrów przetwarzania danych o powierzchni do 2000 m kw. każde zlokalizowanych na gruntach Skarbu Państwa.

KCDP miałoby odpowiadać za:

 • bezpieczne i stabilne zwiększenie dostępności e-usług świadczonych przez podmioty publiczne; podniesienie bezpieczeństwa systemów informatycznych w administracji publicznej;
 • standaryzację bezpieczeństwa przetwarzania, składowania i przesyłania danych znajdujących się w posiadaniu administracji rządowej;
 • zapewnienie bezpiecznej lokalizacji dla rejestrów państwowych i chmury rządowej;
 • wzrost wydajności i efektywności energetycznej infrastruktury technicznej rządowych centrów przetwarzania danych;
 • podniesienie potencjału administracji publicznej w obszarze kompetencji IT;
 • ochronę istotnego interesu bezpieczeństwa państwa związanego z podniesieniem poziomu odporności na cyberzagrożenia.

W projekcie ustawy wprowadzono szereg rozwiązań upraszczających i przyspieszających procedurę przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania danych. Polegają one w szczególności na:

 • wprowadzeniu do systemu prawnego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie KCPD, wydawanej przez właściwego wojewodę, która to decyzja będzie instrumentem całościowo regulującym kwestię lokalizacji inwestycji i jej poszczególnych elementów, co doprowadzi do minimalizacji liczby postępowań oraz czasu potrzebnego na wydanie aktów administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji. Na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych inwestor uzyska tytuł prawny do nieruchomości niezbędnych w celu realizacji tych inwestycji (zarówno uprawniający to wejścia na nieruchomość, jak i na realizację inwestycji a następnie jej właściwą eksploatację), co sprawia, że wprowadzenie rozwiązania pozwoli na skrócenie czasu niezbędnego do zrealizowania takich inwestycji nawet o kilka lat, jak również zapewnienia jej prawidłowej eksploatacji,
 • uproszczeniu procedury uzyskiwania decyzji poprzedzających decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych (np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, co pozwoli na skrócenie procesu inwestycyjnego),
 • usprawnieniu postępowań administracyjnych poprzez określenie czasu na wydanie przez organy administracyjne poszczególnych rozstrzygnięć oraz wprowadzeniu podstawy prawnej do nakładania kary w przypadku nieterminowego rozpatrzenia sprawy, a także modyfikacji rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu prowadzonym przez organ wyższej instancji albo sąd administracyjny (doprowadzi to do zakończenia procesu inwestycyjnego nawet o kilkanaście miesięcy wcześniej, niż w przypadku przygotowywania i realizacji inwestycji w oparciu o przepisy ogólne),
 • wprowadzeniu przepisów pozwalających inwestorowi na skuteczne uzyskanie prawa do nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji (wprowadzenie regulacji umożliwiającej wywłaszczenie podmiotów uprawnionych do nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa i uzyskanie przez inwestora – stosownie do jego statusu prawnego – prawa użytkowania wieczystego albo ustanowienia na jego rzecz trwałego zarządu oraz ograniczanie prawa do korzystania z nieruchomości na rzecz inwestora),
 • przyznaniu inwestorowi możliwości wejścia na teren nieruchomości, w celu wykonania pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, o których mowa w ustawie z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub do przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji wymaganych w celu realizacji inwestycji,
 • specjalną procedurę udzielania zamówień publicznych służących ochronie bezpieczeństwa realizacji inwestycji,
 • wprowadzenie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie KCPD oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji z określeniem terminów ich wydania przez właściwe organy z powiązaniem możliwości nałożenia kar w przypadku uchybienia tym terminom – przyczyni się do skrócenia procesu inwestycyjnego,
 • uproszenie trybu wydania warunków przyłączenia inwestycji w zakresie KCPD oraz brak możliwości odmowy wydania takich warunków w przypadku braku istnienia ekonomicznych lub technicznych warunków przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw lub energii.

Źródło: gov.pl


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

  [fm_checkbox label=""]

  Zgłoś niesprawiedliwość

  Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
  interwencji prawnej napisz do nas.