Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

W proces wprowadzania nowych standardów ochrony sygnalistów włączyli się aktywnie polscy naukowcy. 25 września 2020 r. międzynarodową konferencją naukową w formie online pod tytułem „Workplace Whistleblower Protection in the V4 countries, France and Slovenia: in Search of an Effective Model of Protection” zainaugurowano projekt badawczy Ochrona sygnalistów w miejscu pracy w państwach Grupy Wyszehradzkiej, Francji i Słowenii (WhistlePro).

Na stronie projektu można wyczytać, że koncentruje się on na ochronie pracowników, którzy ujawniają nieprawidłowości lub naruszenia prawa w swoich organizacjach, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym (ang. whistleblowing). Jego celem jest poprawa ram prawnych dotyczących ochrony sygnalistów w państwach Grupy Wyszehradzkiej, a pośrednio zmiana postaw pracowników wobec zgłaszania nieprawidłowości, co będzie realizowane m.in. w oparciu o słoweńskie i francuskie doświadczenia legislacyjne.

Głównym celem projektu jest opracowanie modelu skutecznej ochrony sygnalistów we wszystkich krajach Grupy Wyszehradzkiej, w szczególności w związku z obowiązkiem państw członkowskich Unii Europejskiej implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, do dnia 17 grudnia 2021 r.

Grupa ekspertów w dziedzinie prawa pracy pragnie przedstawić analizę porównawczą ustawodawstwa krajowego, orzecznictwa i praktyki krajów uczestniczących w projekcie. Wspomniana analiza ukaże niedociągnięcia prawne i luki prawne w każdym z tych państw. Planowane jest przygotowanie propozycji ulepszenia ustawodawstwa z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej i instrumentów międzynarodowych.

Konferencja Workplace Whistleblower Protection in the V4 countries, France and Slovenia: in Search of an Effective Model of Protection

Pierwsza konferencja naukowa miała na celu przedstawienie obecnej sytuacji w zakresie ochrony sygnalistów oraz omówienie z różnymi grupami docelowymi potrzeby i metod poprawy w tym obszarze przy wsparciu ich doświadczeń. Wśród panelistów konferencji „Workplace Whistleblower Protection in the V4 countries, France and Slovenia: in Search of an Effective Model of Protection” znaleźli się: Prof. Gwenola Bargain (Uniwersytet w Tours), Prof. Darja Senčur Peček (Uniwersytet w Mariborze), Maja Čarni Pretnar (LLM, Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowenii), Prof. JUDr. Jan Pichrt (Uniwersytet Karola w Pradze), JUDr. Jakub Morávek, (Uniwersytet Karola w Pradze), Jakub Varvařovský (Oživení), Prof. Attila Kun, Prof. Róbert Szuchy ( Uniwersytet Kościoła Reformowanego im. Gáspára Károliego), Doc. JUDr. Peter Varga, PhD., Mgr. Veronika Trojčáková PhD. (Uniwersytet Trnawski w Trnawie), Dr Jiří Kapras (Dyrektor Departamentu ds. Konfliktu Interesów i Zwalczania Korupcji, Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Czeskiej ), Dr Peter Kovařík (Dyrektor Generalny Sekcji ds. Zapobiegania Korupcji i Zarządzania Kryzysowego, Kancelaria Rządu Republiki Słowackiej), Dr Attila Gulyas, Dr Zsuzsanna Baksa (Dyrektor i Zastępca Dyrektora Działu ds. Petentów i Departamentu ds. Ochrony Sygnalistów, Urząd Rzecznika ds. Praw Podstawowych, Węgry), Martin Jefflén (Przewodniczący, Eurocadres), Dr Beata Baran (Uniwersytet Jagielloński), Zuzana Grochalovà (Transparency International Slovakia).

Grono prelegentów świadczy o złożoności i różnorodności zagadnienia ochrony sygnalistów, ponieważ w konferencji wzięli udział naukowcy, decydenci oraz osoby związane z trzecim sektorem. Przemówienia prelegentów dotyczyły m.in. kwestii: ochrony sygnalistów w poszczególnych państwach, ograniczonych przepisach szczególnych i regulacjach prawa pracy, transpozycji „dyrektywy w sprawie zgłaszania nieprawidłowości”, środków zaradczych, ujęciu sygnalistów w oczach społeczeństwa oraz nowych wyzwań związanych z ochroną sygnalistów. Zapis z konferencji dostępny jest na YouTube.

Dalsze działania

Drugi etap projektu – konferencja składająca się z prezentacji ekspertów/prelegentów (15 czerwca 2021 r., Praga), monografia w języku angielskim oraz publikacja raportu generalnego w językach urzędowych organizacji partnerskich (również w wersji elektronicznej) – zmierza do upowszechnienia wyników projektu wśród członków parlamentów krajowych, władz państwowych, partnerów społecznych, organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych podmiotów (w tym pracowników i pracodawców) we wszystkich państwach Grupy Wyszehradzkiej, także we Francji, Słowenii i ewentualnie w innych krajach UE.

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją Funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej. Przy projekcie współpracują następujące ośrodki akademickie: Uniwersytet Karola w Pradze, Károli Gáspár Uniwersytet Kościoła Reformowanego na Węgrzech w Budapeszcie, Uniwersytet w Trnawie, Uniwersytet w Mariborze i Uniwersytet w Tour.

Podsumowanie

Realizacja wskazanego projektu badawczego może być milowym krokiem naprzód w zakresie poprawy ochrony sygnalistów. Głównym owocem badań ma być monografia, które ma zawierać kompleksowe rozwiązania. Cieszy to, że Projekt koordynowany jest przez polskich naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego, a konkretnie przez dr hab. Dagmarę Skupień.

Życzymy powodzenia w realizacji projektu!


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.