Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Dostęp do informacji publicznej jest konstytucyjnym uprawnieniem każdego obywatela. Niemniej sprawa, której dotyczy wniosek o dostęp do informacji publicznej może być rozwiązana na różne sposoby. Świadomy obywatel powinien wiedzieć jak taką sprawę może zakończyć organ administracji publicznej. 

Zgodnie z art. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.

Z kolei art. 2 określa zakres podmiotowy dostępu do informacji publicznej. Według tego przepisu każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej „prawem do informacji publicznej”. Co więcej od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Warto wskazać, że według art. 3 prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;

2) wglądu do dokumentów urzędowych;

3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Istotny jest także art. 5, który zawiera pewne wyłączenia w zakresie dostępu do informacji publicznej. Najistotniejszymi przesłankami są: 

– ograniczenia w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,

– ograniczenia związane z prywatnością osoby lub tajemnicą przedsiębiorcy. 

Ważnym elementem są możliwe reakcje organu zobowiązanego do dostępu do informacji publicznej. Niemniej nie obywatel nie zawsze wie, że konkretna sprawa może zakończyć się na różne sposoby. Sąd Okręgowy w Gliwicach postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom obywateli i zamieścił na swojej stronie internetowej możliwe działania, które może podjąć organ, w odpowiedzi na wniosek do informacji publicznej (więcej na www.gliwice.so.gov.pl).

MOŻLIWE REAKCJE NA WNIOSEK ZŁOŻONY W TRYBIE USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ:

 1. Powiadomienie wnioskodawcy, iż organ nie pozostaje dysponentem żądanej informacji publicznej;
 2. Powiadomienie wnioskodawcy, iż żądana informacja została opublikowana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP);
 3. Powiadomienie wnioskodawcy, iż żądana informacja nie ma charakteru informacji publicznej;
 4. Powiadomienie wnioskodawcy, iż istnieje odrębny tryb dostępu do żądanej informacji (art. 1 ust. 2 u.d.i.p.);
 5. Udostępnienie żądanej informacji bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 u.d.i.p.);
 6. Powiadomienie wnioskodawcy w 14-dniowym terminie od chwili otrzymania wniosku o tym, iż informacja nie może zostać udostępniona w terminie, o którym mowa w art. 13 ust. 1 u.d.i.p., powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku;
 7. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem- po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy o wysokości opłaty związanej z dodatkowymi kosztami spowodowanymi wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia, które to powiadomienie winno nastąpić w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 15 u.d.i.p.);
 8. Wezwanie wnioskodawcy o wykazanie istnienia szczególnie istotnego interesu publicznego związanego z udostępnieniem informacji w przypadku konieczności dokonania przetworzenia informacji;
 9. Powiadomienie pisemne wnioskodawcy o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, organ wydaje decyzję o umorzeniu (art. 14 ust. 2 u.d.i.p.);
 10. Odmowa (w drodze decyzji) udostępnienia żądanej informacji publicznej (art. 16 ust. 1 u.d.i.p.).

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

  Zgłoś niesprawiedliwość

  Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
  interwencji prawnej napisz do nas.