Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi dotyczące tzw. zerowego PIT-u dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego. Skarżący wskazują, że w kwestii tej pominięto osoby, które nabyły prawo do wcześniejszej emerytury i wyznaczono zbyt wąski krąg osób uprawnionych do zwolnienia pod kątem źródła uzyskiwanych przychodów.

Nowe zwolnienie podatkowe – tzw. zerowy PIT – zostało wprowadzone na mocy reformy Polskiego Ładu. Dotyczy ono osób pracujących po uzyskaniu wieku emerytalnego.

Przepis stanowi, że wolne od podatku dochodowego są przychody:

 • ze stosunku służbowego,
 • ze stosunku pracy,
 • z pracy nakładczej,
 • ze spółdzielczego stosunku pracy,
 • z umów zlecenia,
 • z zasiłku macierzyńskiego,
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej,

które podatnik otrzymuje po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny. Wysokość przychodów nie może przekraczać w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Warunkiem jest też to, że podatnik podlega z tytułu tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje:

 • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 586 i 2320),
 • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 i 2320),
 • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353, 794, 1621 i 1981),
 • świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4a,
 • uposażenia przysługującego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1236).

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał wiele skarg dotyczących nowych przepisów w zakresie zwolnienia podatkowego. Głównym zarzutem przedstawianym przez skarżących jest wykluczenie osób, które nabyły prawo do wcześniejszej emerytury.

Inną kwestią, na którą zwrócono uwagę, jest problem zbyt wąskiego kręgu osób uprawnionych do zwolnienia pod kątem źródła uzyskiwanych przychodów.

W związku z zaistniałą sytuacją Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich prosi dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów Jarosława Szatańskiego o zajęcie stanowiska i rozwianie wątpliwości.

Treść pisma RPO do dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów Jarosława Szatańskiego.

Źródło: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-polski-lad-zerowy-pit-pracujacy-seniorzy-mf


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

  Zgłoś niesprawiedliwość

  Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
  interwencji prawnej napisz do nas.