Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Dnia 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Dodatek przysługuje osobom, które pełniły tę funkcję przez co najmniej dwie kadencje, nie mniej niż przez 8 lat, ale dopiero po 1989 roku i osiągnęły wiek emerytalny.

Kto może ubiegać się o świadczenie?

Jak wskazuje ustawa, świadczenie emerytalne dla sołtysa przysługuje osobie, która spełnia łącznie trzy warunki:

 1. pełniła funkcję sołtysa przez okres co najmniej dwóch kadencji, nie mniej niż przez 8 lat;
 2. osiągnęła wiek:

w przypadku kobiet – 60 lat,

w przypadku mężczyzn – 65 lat;

 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji. Do okresu pełnienia funkcji wlicza się również okres jej pełnienia na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeśli później osoba ta pełniła funkcję na podstawie wymienionej ustawy z 1990 r.

Jak o nie wnioskować?

Świadczenie jest przyznawane na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek musi zawierać:

 1. dane wnioskodawcy:
 2. imiona oraz nazwisko,
 3. datę urodzenia,
 4. numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL), a w przypadku, gdy nie nadano tego numeru – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 5. adres miejsca zamieszkania,
 6. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania;
 7. wskazanie sposobu wypłaty świadczenia wraz z podaniem danych niezbędnych do jego wypłaty;
 8. podpis wnioskodawcy.

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy również dołączyć:

 1. zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji;
 2. oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Decyzja jest wydawana w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jego przyznanie i przysługuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Świadczenie wynosi 300 zł i co roku będzie waloryzowane.

Źródło: Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

  Zgłoś niesprawiedliwość

  Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
  interwencji prawnej napisz do nas.