Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Sprawą, która nurtuje wiele osób, jest kwestia postępowania w przypadku bycia świadkiem lub ofiarą naruszenia, czy też złamania prawa przez policjanta. Jak i gdzie możemy zgłosić tego typu przewinienie?

Za niewykonanie obowiązków i przekroczenie uprawnień policjantowi grozi odpowiedzialność dyscyplinarna na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz sankcje wynikające z Kodeksu karnego.

Co kryje się pod pojęciem naruszenia dyscypliny?

Kwestia ta została uregulowana w ustawie o Policji. Według art. 132 naruszeniem dyscypliny służbowej jest czyn policjanta polegający na zawinionym przekroczeniu uprawnień lub niewykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa lub rozkazów i poleceń wydanych przez przełożonych uprawnionych na podstawie tych przepisów. Chodzi tutaj przede wszystkim o:

 • niedopełnienie obowiązków policjanta wynikających ze złożonego ślubowania, a także przepisów prawa;
 • odmowę wykonania lub niewykonanie rozkazu lub polecenia, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 58 ust. 2;
 • zaniechanie czynności służbowej albo wykonanie jej w sposób nieprawidłowy;
 • niedopełnienie obowiązków służbowych albo przekroczenie uprawnień określonych w przepisach prawa;
 • wprowadzenie w błąd przełożonego lub innego policjanta, jeżeli spowodowało to lub mogło spowodować szkodę służbie, policjantowi lub innej osobie;
 • nadużycie zajmowanego stanowiska dla osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej;
 • postępowanie przełożonego w sposób przyczyniający się do rozluźnienia dyscypliny służbowej w podległej jednostce organizacyjnej lub komórce organizacyjnej Policji;
 • porzucenie służby;
 • samowolne oddalenie się z rejonu zakwaterowania lub nieusprawiedliwione opuszczenie miejsca pełnienia służby lub niestawienie się w tym miejscu;
 • stawienie się do służby w stanie nietrzeźwości albo po użyciu alkoholu lub po użyciu podobnie działającego środka, pełnienie jej w takim stanie, a także spożywanie alkoholu lub używanie podobnie działającego środka w czasie służby;
 • umyślne naruszenie dóbr osobistych innego policjanta;
 • utrata służbowej broni palnej, amunicji lub legitymacji służbowej;
 • utrata przedmiotu stanowiącego wyposażenie służbowe, którego wykorzystanie przez osoby nieuprawnione wyrządziło szkodę innej osobie lub stworzyło zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa powszechnego;
 • ujawnienie informacji pozostającej w związku z wykonywaniem czynności służbowych, jeżeli spowodowało to lub mogło spowodować szkodę służbie.

Jak postąpić w takiej sytuacji?

Gdy podejrzewamy naruszenie lub złamanie prawa przez policjanta, czy też jesteśmy ofiarami tego przewinienia, powinniśmy odpowiednio zareagować. W takiej sytuacji musimy zawiadomić prokuraturę albo złożyć skargę do Biura Spraw Wewnętrznych Policji (telefonicznie, mailowo lub listowo).

Podstawą rozpatrzenia tego typu zawiadomienia jest Kodeks postępowania administracyjnego. Skarga może być składana ustnie w jednostce organizacyjnej Policji. Osoba przyjmująca zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę i przyjmujący ją.

Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji lub ich zastępcy zobowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu. Informacja o terminach przyjęć powinna być wywieszona w widocznym miejscu.

Skarga powinna zawierać:

 • imię i nazwisko skarżącego,
 • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, numer mieszkania),
 • dokładny opis zdarzenia.

Uwaga – brak którejkolwiek z obowiązkowych informacji poskutkuje nierozpoznawaniem skargi! Źródło: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/skarga-na-czynnosci-policjanta,36343.html


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

  [fm_checkbox label=""]

  Zgłoś niesprawiedliwość

  Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
  interwencji prawnej napisz do nas.