Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Według stowarzyszenia WITOR decyzje dotyczące obiektów inwestycyjnych McDonalda i Netto w Bytomiu oddane do użytkowania w czerwcu 2019 r. posiadają wady prawne. Prezentujemy zgłoszenie, które wpłynęło na naszą skrzynkę interwencyjną.

Wady prawne powstały w wyniku realizacji obiektu niezgodnie z pozwoleniem na budowy w zakresie jego zgodności z Decyzją Nr 129/2018 o warunkach zabudowy, określa w sposób jednoznaczny, że  inwestycja nie może naruszyć uzasadnionych interesów osób trzecich obejmujących w szczególności : – ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie.

– ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby

Ponadto – zabrania się zwiększanie rzędnych terenu bezpośrednio pod linią 220 kV oraz w odległości mniejszej niż 10 m – zaleca się wykonanie ekranu chroniący mieszkańców przed hałasem i emisją smogu zrealizowany zgodnie z ustawą

Wszystkie wady prawne wynikające z nie przestrzegania ustaleń decyzji o warunkach zabudowy oraz Planu Zagospodarowania pokazano wsposób graficzny na załączonym planie sytuacyjnym.

– Proces inwestycyjny prowadzony był w oparciu o obowiązujące w czasie realizacji inwestycji warunki zabudowy.

– Warunki zabudowy określają między innymi wymagania

– środowiskowe w zakresie ochrony przed emisją smogu, hałasu, odorów, promieniowania elektroenergetycznego itp. ( str1, str. 3,str.6, str. 7 warunków zabudowy w załączeniu ), które nie zostały zrealizowane.

– Przesyłamy w załączeniu zdobyte przez nas pozwolenie na budowę, które w sposób jednoznaczny określa, że obiekt powinien być realizowany zgodnie z WZ.

– Powyższy warunek nie został zrealizowany powodując powstanie wad prawnych do tej pory nie zakwestionowanych przez organy nadzoru budowlanego – stąd wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektów, które powinno być wydane zgodnie z Art.48 PB w oparciu o oświadczenie Prezydenta o zgodności budowy z ustaleniami warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego – było nie uzasadnione.

– W związku z brakiem reakcji PINB mającej na celu stopniowe usunięcie wad prawnych zgodnie z Art. 37. § 1 KPA zostało złożone ponaglenie (vide załącznik) na przewlekłość działania Powiatowego inspektora Budowlanego do WINB w Katowicach za pośrednictwem PINB z kopią do WINB, który zobowiązał PINB do ustosunkowania się pismem z dnia 30-12-2020

– Odpowiedź PINB skierowana do WINB została udzielona w terminie niezgodnym z KPA.

– Ustosunkowując się do ponaglenia PINB w Bytomiu stwierdza, że obiekty NETTO i McDonald nie są zaliczone do przedsięwzięć szczególnie uciążliwych co jest sprawą bezsporną, obiekty te powinny być natomiast zrealizowane w oparciu o obowiązujące wymogi Prawa Budowlanego, Warunki Zabudowy, oraz inne uregulowania prawne dotyczące w szczególności między innymi ochrony środowiska.

– Odnosząc się do twierdzenia PINB , że główną przyczyną hałasu jest ruch samochodowy bez sprecyzowania o jaki ruch chodzi, wyjaśniamy, że ruch samochodowy na pobliskich arteriach komunikacyjnych w godzinach nocnych posiada niskie natężenie i stanowi jedynie tło dla ruchu ciągłego odbywającego się od godziny 6 rano do godziny 2 w nocy – o wysokim natężeniu powodowanym przez klientów McDonalda oczekujących z włączonymi silnikami na usługi co rzutuje na dużą emisję smogu, CO2 oraz innych związków toksycznych jak również emisję hałasu przekraczający normę dla ciszy nocnej.

– Twierdzenie PINB, że główną przyczyną emisji gazów cieplarnianych są paleniska mieszkańców mija się z prawdą ponieważ część mieszkańców posiada paleniska ekologiczne w tym instalacje grzewcze opalanych gazem ziemnym. Instalację taką posiada również siedziba naszego Stowarzyszenia WITOR na której uruchomiona została ekologiczna instalacja fotowoltaiczna przynosząca konkretne korzyści społeczne w postaci oszczędności węgla i redukcji emisji CO2.

– Głównym emitorem zapachów ( odorów ) jest instalacja wentylacyjna kuchni McDonalda, którego wyrzutnia usytuowana jest kilka metrów pod oknami naszych budynków mieszkalnych.

– Smród pieczonych frytek odczuwalny jest nawet na pobliskim osiedlu mieszkalnym wielorodzinnym Na Wzgórzu oddalonym około 200 m od obiektu McDonalda.

– Inwestycja została zrealizowana w oparciu o przepisy prawa budowlanego a nie uchwalony w lipcu 2019 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego MPZP wraz z załącznikami Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 lipca 2019 r. , który nawiasem mówiąc zawiera zapisy nie różniące się od ustaleń WZ a w szczególności określa, że zasięg oddziaływania na środowisko działalności prowadzonej na poszczególnych terenach nie może przekraczać granicy nieruchomości, do której prowadzący działalność posiada tytuł prawny.

– Nieprzestrzeganie powyższych uwarunkowań powodowało powstanie przedstawionych przez nas wad prawnych do których brak ustosunkowania się przez PINB. Wady te w oparciu o artykuł 48 prawa budowlanego stanowią bazę naszych działań.

– Do powyższej odpowiedzi brak również do dzisiaj ustosunkowania się WINB co jest kolejnym naruszeniem przepisów AKP.

– W zamian za to WINB rozpoczął ze Stowarzyszeniem spór trwający kilka m-cy dot. nie uznania podpisanie ponagleniapodpisem ePUP ( zał. WINB 16-04-2021) co jest niezgodne z aktualnym stanem prawnym naruszając go w rażący sposób co uzasadniamy poniżej:

– Art. 63§ 3a. PKPA z 2021r (zażalenie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralnościweryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

Mając na uwadze brak merytorycznego ustosunkowania się ŚWINB do naszej skargi zwróciliśmy się do GINB o zajęcie stanowiska zgodnie z Art. 84 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane : ( „Do zadań organów nadzoru budowlanego należy kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego”) oraz .oraz Art. 88a ust. 1 pkt 2 ustawy ( „Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania określone przepisami prawa budowlanego, a w szczególności kontroluje działanie organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego”.)

– W oparciu o powyższe uregulowania prawne GINB zwrócił się do WINB o pismem z dnia 07-05-2021 o zajęcie stanowiska w sprawie naszej skargi. W odpowiedzi WINB wydał postanowienie , do którego mamy następujące uwagi:

– wydanie postanowienia na podstawie nowego Prawo Budowlane z 2020 jest naruszeniem obowiązującego prawa ponieważ obiekty zrealizowane były przed dniem wejścia w życie ustawy 2020r doktórych stosuje się przepisy dotychczasowe

– postanowienie zostało wydane w oparciu o pismo PINB z dnia 09-12-2019 opierające się również na nie obowiązującym w przedmiotowej sprawie nowym Prawie Budowlanym

– informacja PINB dot. realizacji obiektu zgodnie z pozwoleniem na budowę przyjęta bezkrytycznie przez WINB bez przeprowadzenia działań kontrolnych (np. wizji lokalnej) – jest niezgodna z prawdąco Stowarzyszenie udowodniło w załączanej argumentacji oraz dokumentacji graficznej

– stanowisko WINB w sprawie ponaglenia które odnosi się jedynie  do przewlekłego prowadzenia postępowania bez ustosunkowania się do bezczynności PINB w sprawie ustosunkowania się do wad prawnych powstałe w wyniku realizacji inwestycji niezgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy. ( w załączeniu)

– W oparciu o powyższe WINB wydał kuriozalne postanowienie sprzeczne z przepisami Prawa Budowlanego Art. 84 co dyskwalifikuje jego prawomocność.

– Celem doprowadzenia wykonanych inwestycji budowlanych do stanu zgodnego z prawem co zakończy naszą kilkumiesięczną walkę na rzecz jakości życia zgodną z interesem społeczności lokalnej ( DU 2018 poz 1990 art. 10 ust. 10 oraz DU 2017 poz 784 par. 3.1 pkt. 1a ust. 2.2) wystosowano pismo do GINB o zwrócenie się do lokalnych organów nadzoru budowlanego o przedstawienie harmonogramu dot. usunięcia wad prawnych, które pozostało bez odpowiedzi.

– Reasumując uważamy, że wszystkie organy nadzoru budowlanego do których Stowarzyszenie skierowały swoje skargi nie ustosunkowały się w sposób merytoryczny do zapisów Art. 84 ust. 1 pkt 1 oraz Art. 88a ust. 1 pkt 2 Prawa Budowlanego, które w sposób jednoznaczny określają ich obowiązek kontroli przestrzegania i stosowania prawa budowlanego.


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.